Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisning av valfinansieringen

Redovisning av valfinansieringen

Redovisning av valfinansieringen ska lämnas av de kandidater som blivit invalda eller utsetts till ersättare enligt det fastställda valresultatet. De ska lämna in redovisning av valfinansieringen till statens revisionsverk inom två månader efter det att valresultatet har fastställts.

Redovisningsskyldiga behandlas närmare i punkten Redovisningsskyldiga.

Redovisningarna av valfinansieringen vid kommunalvalet 2021 ska lämnas till revisionsverket 16.6.–16.8.2021.

Redovisningen lämnas på en blankett som fastställts av statens revisionsverk. Redovisningen bör i första hand lämnas via e-tjänsten för val- och partifinansieringstillsynen.

E-tjänst för val- och partifinansieringstillsynen

Innehållet i redovisningen av valfinansiering

En redovisning av valfinansieringen ska innehålla följande:

  • omnämnande av vilket val det är fråga om
  • kandidatens namn, titel, yrke eller uppdrag
  • det parti som ställt upp honom eller henne eller omnämnande av att kandidaten har varit kandidat för en valmansförening
  • kandidatens valkrets eller den kommun som kandidaten varit uppställd i
  • de totala kostnaderna för valkampanjen samt specifikation av kostnaderna
  • den totala valfinansieringen samt specifikation av finansieringen
  • andra uppgifter om valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen som den redovisningsskyldiga anser nödvändiga.

Den redovisningsskyldiga svarar för redovisningens innehåll. Den redovisningsskyldiga ska på begäran genom kampanjkontoutdrag eller på något annat liknande sätt lämna uppgifter och dokumentation som kompletterar redovisningen och kan vara nödvändiga när det kontrolleras om redovisningen är riktig och tillräcklig.

Kampanjtid

Kampanjtiden vid val börjar sex månader före valdagen och upphör två veckor efter valdagen.

Kommunalvalet 2021

  • kampanjtid 13.12.2020–27.6.2021
  • valdag 13.6.2021

Kandidats stödgrupp

Lagen innehåller ingen separat definition av en kandidats stödgrupp, men formuleringen "en kandidats stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten" omfattar alla de grupper av personer som arbetar för att genomföra valkampanjen. Det saknar betydelse i vilken form gruppen arbetar. En stödgrupp kan vara en registrerad eller en icke registrerad förening.

En stödgrupp eller annan motsvarande sammanslutning ska stödja endast kandidaten i fråga. En sammanslutning som stödjer flera kandidater är inte en sådan stödgrupp eller motsvarande sammanslutning som avses i lagen.

Med "kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten" avses inte registrerade föreningar inom partierna. En sammanslutning som har en officiell relation till ett parti är inte en sådan stödgrupp eller motsvarande sammanslutning som avses i lagen. Denna distinktion är nödvändig trots att till exempel ett partis lokalförening i praktiken kan fungera vid val på samma sätt som en enskild kandidats personliga stödgrupp. De facto har även en liten partiorganisation oftast fler syften än att stödja en enskild kandidat.

Bidrag från kandidatens företag eller maka/make

Ett företag som en kandidat äger kan understöda kandidatens valkampanj. Om kandidaten tar emot bidrag från eget företag anses det vara fråga om bidrag från detta företag och kandidaten ska redovisa det.

Aktiebolag är självständiga juridiska personer och kandidatens innehav av aktier i bolaget saknar betydelse med avseende på valfinansieringen.

Om kandidaten får en direkt penninggåva av makan/maken för att täcka kampanjkostnader ska gåvan redovisas som valfinansiering. Penninggåvan redovisas på blanketten under punkten bidrag från enskilda personer.

Publicerat: 4.2.2021  Uppdaterat: 29.3.2021