Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Puoluerahoitus / Tuki puolueelle tai puolueyhdistykselle

Tuki puolueelle tai puolueyhdistykselle

Tueksi puolueelle tai puolueyhdistykselle luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset.

Puolueella tarkoitetaan puoluelain mukaisesti oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin merkittyä rekisteröityä yhdistystä. Puoluerekisteriin rekisteröidyt puolueet voi tarkistaa oikeusministeriön vaalit.fi-sivustolta.

Puolueyhdistyksellä tarkoitetaan puoluelain määritelmän mukaisesti puolueeseen tai sen jäsenyhdistykseen niiden sääntöjen mukaan kuuluvaa yhdistystä.

Puolueelle tai puolueyhdistykselle annettuna tukena ei kuitenkaan pidetä suorituksia, joiden ei ole arvioitu aiheuttavan vaaraa sidonnaisuuksien syntymisestä. Tällaiset suoritukset on kuvattu tuonnempana kohdassa Suoritukset, jotka eivät ole tukea.

Muuna kuin rahana saatu tuki

Tueksi katsotaan varsinaisen rahallisen tuen lisäksi myös muu rahassa mitattavissa oleva tuki, joka on kuitenkin annettu muuna kuin rahana. Muuna kuin rahana saatu tuki on arvioitava rahalliseen arvoonsa ja ilmoitettava lakisääteisissä ilmoituksissa. Tällaista tukea voivat olla esimerkiksi sanomalehtien antama ilmainen ilmoitustila tai yritysten omilla toimialoillaan tarjoamat ilmaispalvelut, esimerkiksi verkkosivujen ammattimainen suunnittelu tai muun kampanjamateriaalin, kuten julisteiden ja esitteiden, tuottaminen.

Lehtien ja muiden yritysten antamat tavanomaiset paljousalennukset tai tavanomaiset ilmaispalvelut jäävät yleensä tuki- käsiteen ulkopuolelle, eikä niitä tarvitse tällöin sisällyttää ilmoituksiin.

Vaalikampanja-aikana annettu tuki

Vaalikampanjan tueksi luetaan vain kampanja-aikana saatu tuki. Muuna aikana saatu tuki on puolueelle tai puolueyhdistykselle annettua muuta tukea. Tämä jaottelu tulee huomioida, kun puolue tai puolueyhdistys laatii ilmoitusta vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta sekä mainoksen maksajasta.

Kampanja-ajaksi luetaan ajanjakso, joka alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen.

Vaalimainoksen maksajan nimen ilmoittaminen

Puolueen tai puolueyhdistyksen on huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi, kuka mainoksen on maksanut.

Jos mainoksen on maksanut yksityishenkilö, hänen nimensä saa julkistaa vain hänen nimenomaisella suostumuksellaan, mikäli hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 euroa.

Jos puolue maksaa mainoksen itse, riittää, että puolueen nimi esiintyy mainoksessa selvästi.

Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on avoimuuden lisääminen ja sen varmistaminen, että äänestäjät ja yleisö voivat arvioida ehdokkaiden sidonnaisuuksia.

Tarkastusvirasto ei valvo sitä, ilmeneekö vaalikampanjaan kuuluvasta mainoksesta maksajan nimi. Tästä syystä tarkastusvirasto ei anna eikä voikaan antaa tarkempia tulkintoja siitä, miten mainoksen maksajan ilmaisemisvelvollisuus tulisi käytännössä toteuttaa.

Muiden kampanjakulujen maksajan nimen ilmoittaminen

Puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen tulee ilmoittaa vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamisen yhteydessä tukena myös niiden puolesta maksettu kampanjakulu. Tuen antaja on yksilöitävä, mikäli vastaanotettu tukisuoritus on vähintään 1 500 euroa.

Suoritukset, jotka eivät ole tukea

Puolueelle tai puolueyhdistykselle annettuna tukena ei pidetä suorituksia, joiden ei ole arvioitu aiheuttavan vaaraa sidonnaisuuksien syntymisestä. Tällaisia suorituksia ovat:

  1. tavanomainen talkootyö ja tavanomaiset ilmaispalvelut
  2. puolueen ja puolueyhdistyksen tavanomaiseen järjestötoimintaan tai omaisuuden hoitoon liittyvät käyvän arvon mukaiset suoritukset
  3. puolueen ja puolueyhdistysten toisiltaan saamat suoritukset
  4. puolueen ja puolueyhdistyksen pysyväisluonteisen liiketoiminnan tulot
  5. puolueen ja puolueyhdistyksen sijoitustoiminnan tulot
  6. valtionavustus sekä muu vastaava lakiin tai valtion, hyvinvointialueen tai kunnan talousarvioon perustuva avustus.

Näitä suorituksia kuvataan tarkemmin seuraavaksi.

1. Tavanomainen talkootyö ja tavanomaiset ilmaispalvelut

Tavanomainen talkootyö on vapaaehtoista, palkatonta työtä. Työ katsotaan talkootyöksi niin kauan kuin työstä ei makseta palkkaa, vaikka työn tekisi alan ammattilainen.

Ainoastaan luonnollinen henkilö voi tehdä talkootyötä. Siten yritysten antamat maksuttomat palvelut – kuten palveluna tehty banderollien kiinnittäminen – ovat aina tukea.

Tavanomainen talkootyö ja tavanomaiset ilmaispalvelut on rajattu ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle käytännöllisistä syistä. Talkootyötä ja erilaisia ilmaispalveluita (kuten alennuksia) on hyvin vaikea arvottaa, eivätkä ilmoitukset siten olisi yhteismitallisia. Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että talkootyön luonne on muuttunut entisestä. Asiantuntemus korostuu kampanjoissa nykyään enemmän kuin työhön käytetty aika.

2. Puolueen ja puolueyhdistyksen tavanomaiseen järjestötoimintaan tai omaisuuden hoitoon liittyvät käyvän arvon mukaiset suoritukset

Tukena ei pidetä sellaisia ulkopuolisilta saatuja suorituksia, jotka liittyvät yhdistyksen toiminnan ja talouden tavanomaiseen, jokapäiväiseen hoitamiseen, kuten yhdistyksen tehtäviin työnantajana ja käyttöomaisuuden haltijana. Tällaisia suorituksia voisivat olla esimerkiksi maksut, jotka puolue saa omistamansa toimistohuoneiston tai toimistoirtaimiston myynnistä. Edellytyksenä kuitenkin on, että suoritus on käyvän arvon mukainen.

Omaisuuden hoitoon liittyviksi suorituksiksi katsotaan myös vakuutus- ja vahingonkorvausten kaltaiset tavanomaiset suoritukset.

Vaalikampanjan varainhankintaan liittyvät suoritukset ovat kuitenkin ilmoitettavaa tukea. Esimerkiksi vaaliseminaarin lipputulot eivät ole tavanomaiseen järjestötoimintaan liittyviä suorituksia.

3. Puolueen ja puolueyhdistysten toisiltaan saamat suoritukset

Puolueen ja puolueyhdistyksen toisiltaan saamat suoritukset ovat puolueyhteisön sisäisiä siirtoja, eikä niihin siten liity vaaraa sidonnaisuuksista ulkopuolisiin rahoittajiin. Tällaisia siirtoja voisivat olla esimerkiksi puoluetuen tai jäsenmaksujen tilitykset puolueen ja puolueyhdistysten välillä.

4. Puolueen ja puolueyhdistyksen pysyväisluonteisen liiketoiminnan tulot

Pysyväisluonteisella liiketoiminnalla tarkoitetaan luonteeltaan jatkuvaa liiketoimintaa, jota harjoitetaan markkinaehtoisesti yleisillä markkinoilla. Tällaista liiketoimintaa voi olla esimerkiksi se, että puolueen omistama tilitoimisto myy palveluitaan.

Pysyväisluonteisen liiketoiminnan tuloja ei katsota tueksi, jotta puolueet ja puolueyhdistykset eivät joutuisi epäedulliseen asemaan harjoittaessaan markkinaehtoista liiketoimintaa.

Luonteeltaan tilapäinen liiketoiminta on eri asia kuin tässä kohdassa tarkoitettu pysyväisluonteinen liiketoiminta. Esimerkiksi vaalikampanjan rahoittamiseen liittyvä liiketoiminta ei yleensä ole pysyväisluonteista. Vaikka vaalikampanjan varainhankinta olisikin luonteeltaan jatkuvaa ja sitä harjoitettaisiin yleisillä markkinoilla, se ei yleensä ole markkinaehtoista. Varojen antaminen vaalikampanjaan on myös tyypillinen tapa tukea puoluetta. Esimerkiksi kampanjan rahoittamiseksi järjestettyjen seminaarien lipputulot tai taulukaupan tulot eivät näin ollen ole tässä tarkoitettuja pysyväisluonteisen liiketoiminnan tuloja, ja ne tulee ilmoittaa tukena.

5. Puolueen ja puolueyhdistyksen sijoitustoiminnan tulot

Puolueen ja puolueyhdistyksen sijoitustoiminnan tuloja ovat esimerkiksi osingot ja talletusten korot sekä vuokratulot puolueen omistamasta kiinteistöstä.

6. Valtionavustus sekä muu vastaava lakiin tai valtion, hyvinvointialueen tai kunnan talousarvioon perustuva avustus

Näitä avustuksia ei katsota tueksi, sillä ne myönnetään lailla säädettyjen tai talousarviossa päätettyjen edellytysten perusteella. Käytännössä avustus myönnetään päätöksellä, johon voidaan myös hakea muutosta valittamalla.

Julkaistu: 4.2.2021  Päivitetty: 25.8.2021